Gold Zero > Gold Zero:BBC West London

Gold Zero Footage
mica and polymer on concrete
2016
Gold Zero
mica and polymer on concrete and tarmac
2016
Corrie Baldauf Cranbrook Gold Zero
mica and polymer on concrete and tarmac
2016
Corrie Baldauf Cranbrook Gold Zero Jack Johnstone Liquitex
mica and polymer on concrete
2016